حفاری

جستجو در سایت


ماشین حفار
500 تومان

ماشین حفار

این ماشین یکی از هراسناکترین ساخته های بشر است که به راحتی می تواند یک کشتی را به دو نیم تقسیم کند.