میکروب ها

جستجو در سایت


غلبه بر ابرمیکروب ها 1
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 1

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...

غلبه بر ابرمیکروب ها 2
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 2

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...

غلبه بر ابرمیکروب ها 3
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 3

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...

غلبه بر ابرمیکروب ها 4
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 4

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...

غلبه بر ابرمیکروب ها 6
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 6

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...

غلبه بر ابرمیکروب ها 7
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 7

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...

غلبه بر ابرمیکروب ها 8
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 8

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...

غلبه بر ابرمیکروب ها 9
500 تومان

غلبه بر ابرمیکروب ها 9

بی‌شک کشف آنتی بیوتیک‌ها در سال 1928 از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم پزشکی است. این نوع از دارو به نابودی بسیاری از میکروب‌ها و درمان بیماری‌هایی مانند سل...