روانشناسی

جستجو در سایت


وسواس هیولایی در ذهن 1
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 1

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار ODC اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...

وسواس هیولایی در ذهن 2
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 2

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...

وسواس هیولایی در ذهن 3
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 3

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...

وسواس هیولایی در ذهن 4
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 4

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...

وسواس هیولایی در ذهن 5
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 5

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...

وسواس هیولایی در ذهن 6
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 6

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...

وسواس هیولایی در ذهن 7
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 7

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...

وسواس هیولایی در ذهن 8
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 8

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی...

وسواس هیولایی در ذهن 9
500 تومان

وسواس هیولایی در ذهن 9

اختلال وسواس اجباری یا به اختصار OCD اختلالی است که فرد مبتلا به آن به صورت غیر ارادی دچار تفکراتی وسواسی می‌شود که او را مجبور به انجام مداوم اعمالی ...