فیزیک

جستجو در سایت


واقعیت چیست؟ 2
500 تومان

واقعیت چیست؟ 2

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 3
500 تومان

واقعیت چیست؟ 3

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 4
500 تومان

واقعیت چیست؟ 4

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 5
500 تومان

واقعیت چیست؟ 5

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 6
500 تومان

واقعیت چیست؟ 6

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 7
500 تومان

واقعیت چیست؟ 7

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 8
500 تومان

واقعیت چیست؟ 8

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 9
500 تومان

واقعیت چیست؟ 9

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 10
500 تومان

واقعیت چیست؟ 10

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 11
500 تومان

واقعیت چیست؟ 11

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

واقعیت چیست؟ 1
500 تومان

واقعیت چیست؟ 1

واقعیت از آنچه فکر می‌کنید عجیب و غریب‌تر است. آیا تا به حال به واقعی بودن این دنیا، موجودات، گیاهان یا حتی خود انسان شک کرده‌اید؟

ذره ی هیگز 1
500 تومان

ذره ی هیگز 1

چندین دهه است که محققان فیزیک بنیادی برای کشف بوزون هیگز، ذره‌ای که منشاء جرم ذرات بنیادی است، تلاش می‌کنند.