نجوم

جستجو در سایت


جهان بی انتها 1
500 تومان

جهان بی انتها 1

بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما...

جهان بی انتها 2
500 تومان

جهان بی انتها 2

بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما...

جهان بی انتها 3
500 تومان

جهان بی انتها 3

بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما...

جهان بی انتها 4
500 تومان

جهان بی انتها 4

بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما...

جهان بی انتها 5
500 تومان

جهان بی انتها 5

بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما...

جهان بی انتها 6
500 تومان

جهان بی انتها 6

بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما...