بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما...

بیشتر ما فکر می‌کنیم نظریه مرکزیت داشتن خورشید در منظومه شمسی و وجود میلیاردها ستاره، سیاره و کهکشان دیگر اولین بار توسط گالیله مطرح شد، اما پیش از او ستاره‌شناسان و فیلسوفانی مانند کوپرنیک و جوردانو برونو به نتایجی رسیده بودند که گالیله شواهد و مدارکی برای اثبات نظریات آنها کشف کرد. عالم هستی مانند کتاب بی‌انتهایی است که صفحات آن پایانی ندارد و از قرن‌ها پیش دانشمندان زیادی به مطالعه و تحقیق بر روی آن پرداخته‌اند. هنوز هم، مطالعات ادامه دارد و هر روز کشفی جدید، بشر را شگفت زده می‌کند.