با مرگ هر ستاره، یک سیاهچاله در فضا متولد می‌شود.

با مرگ هر ستاره، یک سیاهچاله در فضا متولد می‌شود. سیاهچاله‌ها با وجود اندازه بسیار بسیار کوچک و ناچیز، نیروی گرانش بی‌اندازه زیادی دارند و می‌توانند هر چیزی را در فضا به داخل خود بکشند و نابود کنند، حتی ستاره‌های خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از خورشید. سیاهچاله‌ها هیچ‌وقت نمی‌میرند یا نابود نمی‌شود و همه اجرام فضایی همواره در معرض خطر جذب در سیاه‌چاله‌ها قرار دارند. حتی زمین ما!