پزشکان هر روز به دنبال پیدا کردن شیوه‌های جدید برای درمان بیماری‌ها هستند. یکی از روش‌های جالب و عجیبی که اخیرا در حال مطالعه بر روی آن هستند، استفاده از دارونماها است.

پزشکان هر روز به دنبال پیدا کردن شیوه‌های جدید برای درمان بیماری‌ها هستند. یکی از روش‌های جالب و عجیبی که اخیرا در حال مطالعه بر روی آن هستند، استفاده از دارونماها است. دارونماها قرص‌ها، کپسول‌ها و موادی هستند که در واقع هیچ خاصیت دارویی ندارند تنها مغز بیمار را تحریک به ترشح مواد شیمیایی مسکن و موثری می‌کنند که به روند درمان بیماری کمک می‌کند. جالب است که در بسیاری از موارد استفاده از این دارونماها حتی از داروی واقعی هم موثرتر عمل کردند.