سردترین جای جهان فکر می‌کنید سردترین جای جهان کجاست؟ قطب شمال؟ قطب جنوب؟

سردترین جای جهان
فکر می‌کنید سردترین جای جهان کجاست؟ قطب شمال؟ قطب جنوب؟ اصلا روی کره زمین است؟ یا در اعماق فضا؟ در این ویدیو پاسخ این سوال را بیابید.