بدن انسان فقط سه روز می‌تواند بدون آب طاقت بیاورد.

بدن انسان فقط سه روز می‌تواند بدون آب طاقت بیاورد. اگر روزی در جایی مثل بیابان گرفتار شویم از کجا می‌توانیم آب پیدا کنیم؟ در این ویدیو ببینید